بررسي تأثير اجراي کارگاه آموزشي تکريم مادر باردار بر دانش و عملکرد ماماها

عبدالهپور, سميه and بايرامي, رقيه and قاسمزاده, ناز آفرين and علينژاد, وحيد (2023) بررسي تأثير اجراي کارگاه آموزشي تکريم مادر باردار بر دانش و عملکرد ماماها. مجله پرستاري و مامايي, 21 (4).

[img] Text
8 Abdollahpour A-10-3930-1.pdf

Download (408kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: افزايش سوء رفتار با زنان باردار باعث شده محققان و سياستگذاران سلامت، اقداماتي را براي ارتقاء مراقبتهاي بارداري محترمانه در دوران بارداري و زايمان و بعد از تولد آغاز کنند. مطالعه حاضر باهدف بررسي تأثير اجراي کارگاه آموزشي تکريم مادران باردار روي دانش و عملکرد ماماها انجام گرفت. مواد و روش کار: در اين پژوهش نيمه تجربي قبل و بعد از مداخله، کارگاه آموزشي تکريم مادر باردار براي ٢٥ نفر از ماماهاي بيمارستان امام خميني سردشت در سال ١٤٠٠ برگزار شد. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته در مورد دانش و عملکرد ماماها در زمينه تکريم مادر باردار بود. پيشآزمون قبل از شروع کارگاه و پسآزمون دو هفته بعد از اتمام کارگاه از ماماهاي شرکتکننده به عمل آمد. کارگاه آموزشي به شيوه سناريو و سخنراني و ايفاي نقش براي ماماها برگزار ٠ مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. / نسخه ۱۶ در سطح معنيداري کمتر از ٠٥ SPSS شد. دادهها با استفاده از آزمون تي زوجي در نرمافزار ١٦٧ بود. ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي /٢٩±٧/ ١٢٤ و بعد از مداخله ٩٨١ /٤٢±٢/ يافتهها: ميانگين و انحراف معيار نمره عملکرد ماماها قبل از مداخله ٥١٧ ٢٤ بود. نتايج حاصل از آزمون تي زوجي نشان داد ميانگين و انحراف معيار نمرهي عملکرد و /١٧ ± ١/ ١٤ و بعد از مداخله ٢٣٩ /٣٨±٢/ ماماها قبل از مداخله ٠٣٩ .(p<٠/ دانش ماماها قبل و بعد از برگزاري کارگاه آموزشي تفاوت آماري معنيداري داشت ( ٠٠٠١ بحث و نتيجهگيري: اجراي کارگاه آموزشي براي ماماها ميتواند يک روش مناسب براي ارتقا دانش و عملکرد ماماها در زمينه تکريم مادران باردار و درنتيجه بهبود مراقبتهاي بارداري محترمانه باشد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، دانش، عملکرد، بارداري، ماما، مراقبت محترمانه مادر
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 08:48
Last Modified: 15 Oct 2023 08:48
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7153

Actions (login required)

View Item View Item