رابطه اضطراب سلامت، حمايت اجتماعي و تنظيم شناختي هيجان با انگيزه تغيير رفتار بيماران قلبي عروقي کرونر شهر اروميه

آلبوشوکه, مريم and سپهريانآذر, فيروزه (2023) رابطه اضطراب سلامت، حمايت اجتماعي و تنظيم شناختي هيجان با انگيزه تغيير رفتار بيماران قلبي عروقي کرونر شهر اروميه. مجله پرستاري و مامايي, 21 (5).

[img] Text
1 Albushoke A-10-3981-1.pdf

Download (568kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعيين رابطه اضطراب سلامت، حمايت اجتماعي و تنظيم شناختي هيجان (راهبرد سازش يافته و راهبرد سازش نيافته) با انگيزه تغيير رفتار بيماران قلبي عروقي کرونر شهر اروميه بود. مواد و روش کار: اين پژوهش توصيفي از نوع مقطعي- همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش کليه بيماران قلبي عروقي کرونر بيمارستان سيدالشهدا شهر اروميه بود که از جامعه مذکور تعداد ۳۱۳ نفر به شيوه نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمعآوري دادهها شامل پرسشنامه انگيزه تغيير رفتار در بيماران (وليامز و همکاران، ۲۰۰۵ )، پرسشنامه اضطراب سلامت (سالکوسکيس و همکاران، ۲۰۰۲ )، مقياس حمايت اجتماعي (شربورن و استووارت، ۱۹۹۱ ) و پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان (گارنفسکي و کرايج، ۲۰۰۶ ) بود. بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها از رگرسيون همزمان استفاده شد. يافتهها: نتايج نشان داد اضطراب سلامت و راهبرد سازش نيافته با انگيزه تغيير رفتار بيماران رابطه منفي معنادار و حمايت اجتماعي و راهبرد سازش يافته با ۰/ همچنين بر اساس نتايج تحليل رگرسيون همزمان راهبردهاي سازش يافته با ضريب بتاي ۴۱ .(P <٠/ انگيزه تغيير رفتار بيماران رابطه مثبت معنادار داشتند ( ٠١ بيشترين توانايي پيشبيني انگيزه تغيير رفتار بيماران را دارد. بحث و نتيجهگيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، اضطراب سلامت، حمايت اجتماعي و تنظيم شناختي هيجان با انگيزه تغيير رفتار بيماران قلبي عروقي کرونر رابطه معنيدار دارند. بنابراين، پزشکان، متخصصان و درمانگران ميتوانند از يافتههاي اين مطالعه جهت تسريع در روند بهبود بيماران خود بهره ببرند

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تغيير رفتار، بيماران قلبي عروقي، شناختي، تنظيم هيجان، اضطراب سلامت، انگيزش
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 08:50
Last Modified: 15 Oct 2023 08:50
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7154

Actions (login required)

View Item View Item