تأثير برنامه آموزشي سبک زندگي سالم بهصورت مجازي بر کيفيت خواب پرستاران خانم شاغل در مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1401

ظفررمضانيان, فرزانه and قوامي, هاله and علينژاد, وحيد and جاسمي, مدينه (2023) تأثير برنامه آموزشي سبک زندگي سالم بهصورت مجازي بر کيفيت خواب پرستاران خانم شاغل در مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1401. مجله پرستاري و مامايي, 21 (5).

[img] Text
2 Zafarramazanian A-10-3954-1.pdf

Download (477kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: با توجه به اين که پرستاران اصليترين عضو در انجام مراقبت مستقيم از بيماران ميباشند و عوامل مختلفي منجر به پايين آمدن کيفيت خواب در آنان ميشود، لذا براي ارائه هرچه بهتر و موثرتر خدمات مراقبتي نيازمند يک سبک زندگي سالم ميباشند. سبک زندگي فاکتورهاي مختلفي را شامل ميشود. تا کنون هيچ مطالعهاي تأثير همزمان چندين مورد را بهصورت آموزش مجازي بر کيفيت خواب پرستاران بررسي نکرده است، لذا ما در اين پژوهش قصد داشتيم تا تأثير سه نمونه از اين فاکتورها (بهداشت خواب، تکنيکهاي مربوط به آرام سازي پيشرونده عضلاني و ورزشهاي هوازي) را بررسي کنيم. پژوهش حاضر باهدف تعيين تأثير آموزش سه نمونه از مداخلات سبک زندگي بهصورت مجازي بر روي کيفيت خواب پرستاران خانم شاغل در مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه انجام شد. مواد و روشها: پژوهش حاضر يک کارآزمايي باليني با طرح پيش- پسآزمون بود که با مشارکت ۶۰ نفر از پرستاران بيمارستان طالقاني و بيمارستان امام خميني شهرستان اروميه انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه با روش در دسترس انتخاب شده و بهطور تصادفي به دو گروه کنترل و آزمون (هر گروه ۳۰ پرستار) تقسيم شدند. پرستاران گروه مداخله محتواي آموزشي مربوط به بهداشت خواب، تکنيکهاي مربوط به آرام سازي پيشرونده عضلاني و فيلمهاي مربوط به ورزشهاي هوازي را به مدت دو ماه در فضاي مجازي دريافت کردند. پرستاران گروه کنترل هيچگونه مداخلهاي از پژوهشگر دريافت نکردند. پرسشنامههاي کيفيت خواب SPSS پيتزبورگ و اطلاعات دموگرافيک قبل و بعد از مداخله تکميل شد. دادههاي جمعآوري شده با استفاده از آماري توصيفي و استنباطي توسط نرمافزار آماري نسخه ۲۲ تجزيه و تحليل شدند. ميانگين نمره کل کيفيت خواب پيتزبورگ در گروه .(p>۰/ يافتهها: دو گروه قبل از مداخله ازنظر مشخصات دموگرافيک تفاوت آماري معنيداري نداشتند ( ۰۵ ميانگين .(p=۰/ ولي در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله اختلاف معنيداري داشت ( ۰۰۰۱ (p>۰/ کنترل قبل و بعد از مداخله اختلاف معنيداري نداشت ( ۰۵ ولي بعد از مداخله بين دو گروه مداخله و کنترل (p>۰/ نمره کل کيفيت خواب پيتزبورگ قبل از مداخله بين دو گروه مداخله و کنترل يکسان بوده است ( ۰۵ .(p=۰/ يکسان نبوده و ازنظر آماري اختلاف معنيداري داشته است ( ۰۰۰۱ بحث و نتيجهگيري: يافتهها نشان داد که آموزش همزمان بهداشت خواب، تکنيکهاي مربوط به آرام سازي پيشرونده عضلاني و ورزشهاي هوازي بر افزايش کيفيت خواب پرستاران خانم شاغل در بيمارستان طالقاني و بيمارستان امام خميني شهرستان اروميه مؤثر است. لذا توصيه ميشود از برنامههاي آموزش اصلاح سبک زندگي در آموزش مداوم بيمارستان استفاده شود و در پژوهشهاي بعدي، تأثير ساير موارد مرتبط با سبک زندگي بر کيفيت خواب پرستاران مورد بررسي قرار گيرد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: برنامه آموزشي، سبک زندگي سالم، پرستاران، کيفيت خواب، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، مجازي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 09:03
Last Modified: 15 Oct 2023 09:03
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7155

Actions (login required)

View Item View Item