بررسي عملکرد مديريتي بر اساس الگوي ارزشيابي ۳۶۰ درجه در سرپرستاران شاغل مرکز آموزشي درماني قلب شهيد چمران اصفهان در سال ۱۴۰

شفيعي, محمدرضا and سعادتي, منا and شيراني, فريماه and مرادي, محسن and نيکنژاد, ريحانه and اکبري, محمد (2023) بررسي عملکرد مديريتي بر اساس الگوي ارزشيابي ۳۶۰ درجه در سرپرستاران شاغل مرکز آموزشي درماني قلب شهيد چمران اصفهان در سال ۱۴۰. مجله پرستاري و مامايي, 21 (5).

[img] Text
3 Shafiei A-10-175-2.pdf

Download (629kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: مديران بيمارستاني بهويژه سرپرستاران بخشها، نقش بيبديلي در ارتقا و بهبود کيفيت بيمارستانها جهت ارائه خدمات مناسب بهداشتي و درماني به مردم دارند. وجود يک سيستم ارزيابي کارآمد و مؤثر براي شناخت صلاحيتها و تواناييهاي مديران بيمارستاني ميتواند نقش بسزايي در ارائه خدمات با کيفيت بالاتر در سازمانهاي بهداشتي و درماني داشته باشد. هدف از اين مطالعه، ارزيابي عملکرد سرپرستاران بيمارستان شهيد چمران اصفهان با استفاده از روش ارزيابي ۳۶۰ درجه بود. مواد و روش کار: مطالعه توصيفي مقطعي حاضر در سال ۱۴۰۰ بر روي ۲۰ نفر از سرپرستاران مرکز شهيد چمران اصفهان به روش سرشماري انجام شد ابزار گردآوري دادهها چکليست ارزيابي عملکرد ۳۶۰ درجه بود. در اين فرآيند هريک از سرپرستاران از تمامي زوايا موردبررسي قرار گرفتند و تمامي مسئولين واحدها (فرادست) و کارکنان زيردست (پرستار، کمک بهيار، خدمه، منشي بخش) سرپرستار بخش را ارزيابي نمودند. نمره کلي اين چکليست از صفر تا صد بود و ابعاد ارزيابي آن بهصورت کلي در سه حيطه رهبري باليني، اعتباربخشي باليني و آموزش بهصورت ضعيف (ميانگين نمره زير ٧٠ ) و قابل اصلاح (ميانگين نمره ٧٠ تا نسخه ۲۳ مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. SPSS ٨٠ ) و قابلقبول (ميانگين نمره بالاي ٨٠ ) است. دادهها در هرکدام از حيطهها بهوسيله نرمافزار ۳۸/ ۳درصد از سرپرستاران در حيطه رهبري باليني نمره ضعيف، ۷۵ / يافتهها: با توجه به نتايج بهدستآمده از چکليست ارزيابي ٣٦٠ درجه سرپرستاران، ۷۵ ۳۲ درصد نمره قابل / ۷درصد از سرپرستاران نمره ضعيف، ۲۶ / ۵۶ درصد نمره قابلقبول کسب کردند. در حيطه اعتباربخشي باليني ۹ / درصد نمره قابل اصلاح و ۲۵ ۷۵ درصد / ۲۵ درصد نمره قابل اصلاح و ۷۳ / ۶۰ درصد نمره قابلقبول کسب کردند. در حيطه آموزش باليني ۵درصد از سرپرستاران نمره ضعيف، ۲۱ / اصلاح و ۱۲ نمره قابلقبول کسب کردند. بحث و نتيجهگيري: با توجه به نتايج اين تحقيق مشخص شد که عملکرد تعدادي از سرپرستاران در برخي ابعاد ضعيف و نيازمند اصلاح بود. مديران بيمارستان بهويژه مديران پرستاري بايد ضمن اطلاع از وضعيت سرپرستاران خود نسبت به اصلاح ضعفها و نواقص و ارتقاء ايشان اقدام لازم را انجام دهند. بنابراين ارزيابي مداوم، با استفاده از چکليست ارزيابي عملکرد ۳۶۰ درجه سرپرستاران در همه مراکز درماني توصيه ميشود

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: الگوي ارزشيابي ۳۶۰ درجه، ارزيابي، سرپرستاران، عملکرد
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 09:11
Last Modified: 15 Oct 2023 09:11
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7156

Actions (login required)

View Item View Item