آگاهي و نگرش پرستاران شاغل در بخش اورژانس نسبت به فرآيند پرستاري

نجفي, محمد and شبانلوئي, رضا and شيخعليپور, زهرا (2023) آگاهي و نگرش پرستاران شاغل در بخش اورژانس نسبت به فرآيند پرستاري. مجله پرستاري و مامايي, 21 (5).

[img] Text
4 Najafi A-10-2815-2.pdf

Download (715kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: آگاهي و نگرش پرستاران يکي از فاکتورهاي اصلي در کاربرد فرآيند پرستاري و اجراي آن در مراقبت از بيمار است. لذا اين پژوهش باهدف تعيين آگاهي و نگرش پرستاران در خصوص فرآيند پرستاري در اورژانس مراکز دانشگاه علوم پزشکي تبريز ( ۸ مرکز) اجرا گرديد. موارد و روشها: اين پژوهش از نوع توصيفي ميباشد که در بخشهاي اورژانس مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام شد. ۲۶۳ نفر از پرستاران اورژانس به شکل تمام شماري وارد مطالعه شدند. آنها پرسشنامه الکترونيکي آگاهي و نگرش نسبت به فرآيند پرستاري را تکميل نمودند. درنهايت نسخه ۲۲ مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. SPSS دادهها با استفاده از نرمافزار ۲۴ ميباشد که هر دو در محدوده / ۵۰ و ميانگين نمره کلي آگاهي در خصوص فرآيند پرستاري برابر ۱۹ / يافتهها: نتايج نشان داد ميانگين نمره کلي نگرش برابر ۳۳ .(p=۰/ متوسط ميباشند. همچنين نتايج نشان داد بين سن پرستاران و سابقه خدمت پرستاران با آگاهي رابطه آماري معنيداري وجود داشت ( ۰۱۶ بحث و نتيجهگيري: با توجه به نتايج مطالعه ميتوان نتيجه گرفت اگرچه ميزان آگاهي و نگرش پرستاران در مورد فرآيند پرستاري در حد متوسط بوده و فرآيند پرستاري را بهعنوان چارچوب مراقبتي قبول داشتند، اما بررسي گويهها نشان داد ازنظر پرستاران اجراي فرآيند پرستاري وقتگير بوده و بيشتر نوشتاري است. لذا ميتوان با استفاده از آموزشهاي لازم، و نيز حذف وظايف غيرضروري، پرستاران را در بهکارگيري سريع فرآيند پرستاري توانمند و تشويق نمود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نگرش، آگاهي، بخش اورژانس، پرستار اورژانس، فرآيند پرستاري
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 09:15
Last Modified: 15 Oct 2023 09:16
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7157

Actions (login required)

View Item View Item