تحليل ساختاري روابط ابعاد ادراک از ويژگيهاي شغل با عملکرد شغلي بر اساس ميانجيگري بيگانگي از در شاغلان مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب ايران PLS کار با رويکرد

محمدي زنجيره, فهيمه and طالبي, بهنام and خديوي, اسداله (2023) تحليل ساختاري روابط ابعاد ادراک از ويژگيهاي شغل با عملکرد شغلي بر اساس ميانجيگري بيگانگي از در شاغلان مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب ايران PLS کار با رويکرد. مجله پرستاري و مامايي, 21 (5).

[img] Text
6 Mohammadi Zanjireh A-10-3973-1.pdf

Download (891kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: عملکرد شغلي منابع انساني از شاخصهاي کليدي ارزيابي آنها در تغييرات قرن حاضر است. اين پژوهش باهدف تحليل ساختاري روابط انجام شد. PLS بين ابعاد ادراک از ويژگيهاي شغلي با عملکرد شغلي بر اساس ميانجيگري بيگانگي از کار با رويکرد مواد و روش کار: پژوهش حاضر، توصيفي از نوع همبستگي و بر اساس معادلات ساختاري بود.. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه شاغلان بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب ايران در ردههاي مختلف به تعداد ٢٤٠ نفر بوده است. از بين اين ٢٤٠ نفر، ١٤٥ نفر بر اساس جدول کرجسي و مورگان و به روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي نسبي انتخاب شدند. براي اندازهگيري تمامي متغيرها از پرسشنامه استفادهشده و ارزيابي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامهها معتبر ۰ استفاده شد. / در سطح معناداري ۰۵ PLS بودن آنها را برآورد کرده است. براي تجزيهوتحليل دادهها از نرمافزار ۰ و توانايي / يافتهها: نتايج نشان داد قابليت پيشبيني عملکرد شغلي کارکنان بر اساس ويژگيهاي شغلي با ميانجيگري بيگانگي از کار با ضريب تعيين ۹۶ ۰ در سطح بالا بودند. بين ابعاد بازخورد، هويت و اهميت ادراک از ويژگيهاي شغل با / پيشبيني بيگانگي از کار بر اساس ويژگيهاي شغلي با ضريب تعيين ۸۸ عملکرد شغلي رابطه مثبت و معناداري وجود داشت. بين بعد تنوع ويژگيهاي شغلي با بيگانگي از کار و همچنين بين بيگانگي از کار و عملکرد شغلي رابطه .(P<۰/ معکوس معنيداري وجود داشت ( ۰۵ بحث و نتيجهگيري: برنامههاي مديريت منابع انساني که ميتوانند ادراک از ويژگيهاي شغلي را ارتقا داده و بيگانگي کاري را کاهش دهند، ميتوانند باعث بهبود عملکرد کاري کارکنان بهداشتي شوند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سلامت، شاغلان بهداشت و درمان، ويژگيهاي شغل، عملکرد شغلي، بيگانگي از کار
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 09:25
Last Modified: 15 Oct 2023 09:25
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7159

Actions (login required)

View Item View Item