تأثير معنا درماني گروهي مبتني بر مکتب فرانکل بر افسردگي بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش

رضاپور, لعيا and رادفر, مولود and حقيقي, ماهمنير and علينژاد, وحيد (2023) تأثير معنا درماني گروهي مبتني بر مکتب فرانکل بر افسردگي بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش. مجله پرستاري و مامايي, 21 (6).

[img] Text
1 Rezapour A-10-4019-1.pdf

Download (689kB)

Abstract

تأثيرگذار باشد. درمانهاي رواندرماني مختلفي براي کاهش افسردگي در اين بيماران استفاده ميشود. اين مطالعه باهدف تعيين تأثير معنادرماني گروهي مبتني بر مکتب فرانکل بر افسردگي بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش انجام شد. مواد و روش کار: اين مطالعه يک پژوهش نيمه تجربي با طرح پيشآزمون- پسآزمون بود. جامعه پژوهش کليه بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش مراجعهکننده به بيمارستان اميد شهر اروميه در سال ۱۴۰۱ بودند. از بيماران بستري و سرپايي ۵۰ بيمار مبتلابه سرطان دستگاه گوارش را که داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودند بهصورت در دسترس وارد مطالعه شدند. سپس بيماران انتخابشده بهصورت تصادفي در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. ابزار جمعآوري دادهها در مطالعه حاضر پرسشنامهي جمعيت شناختي و پرسشنامهي افسردگي بک بود. تمامي جلسات بهصورت آنلاين و با استفاده از نرمافزار قرار برگزار شد. ۶۰ دقيقه و به مدت دو هفته - گروه مداخله بهطور تصادفي به دو گروه ۱۲ و ۱۳ نفره تقسيم شد. براي افراد هر دو گروه مداخله ۱۰ جلسه و هر جلسه ۹۰ معنادرماني گروهي مبتني بر مکتب فرانکل برگزار شد. اعضاي گروه کنترل هيچگونه مداخلهاي از طرف محقق دريافت نکردند. پرسشنامه افسردگي بک قبل، ۴ و نسخهي ۲۲ مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت. SPSS ۳۰ روز پس از پايان مداخله توسط شرکتکنندگان هر دو گروه تکميل شدند. نتايج با استفاده از نرمافزار ١١ و در گروه کنترل به /١٧ ± ٣/ ١٠ و ٧٣ /٢٨ ± ٣/٨٣٢ ،٢٢/٧٨ ± ٧/ يافتهها: ميانگين نمرهي افسردگي در گروه مداخله در مقطع اول، دوم و سوم به ترتيب ٢٤ ٢٠ بود. با توجه به نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس اندازههاي تکراري اختلاف ميانگين نمره /٤٧ ± ٦/ ٢١ و ٦٧ /٤٢ ± ٦/٥٤٣ ،٢٠/٣٧ ± ٧/ ترتيب ٤٨٥ افسردگي در سه مقطع اول، دوم و سوم اندازهگيري بين دو گروه مداخله و کنترل معنيدار بوده است که نشاندهنده تأثير مداخله بر روي ميانگين نمره افسردگي .(P=۰/ است ( ۰۰۳ بحث و نتيجهگيري: اين نتايج نشان ميدهد که معنادرماني مبتني بر مکتب فرانکل ميتواند بهبودي در افسردگي بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش را تسهيل کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان، افسردگي، مکتب فرانکل، معنادرماني
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 15 Oct 2023 09:32
Last Modified: 15 Oct 2023 09:32
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7162

Actions (login required)

View Item View Item