مقايسه‌ي پيامدهاي بيهوشي استنشاقي در کودکان تحت جراحي‌ترميم هرني اينگوئينال تحت بيهوشي عمومي

کرمي, توحيد and هوشيار, هادي and سيدرضايي, هانيه (2023) مقايسه‌ي پيامدهاي بيهوشي استنشاقي در کودکان تحت جراحي‌ترميم هرني اينگوئينال تحت بيهوشي عمومي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (7).

Full text not available from this repository.

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: براي جراحي هرني و جهت القاء بيهوشي عمومي در اطفال، نياز به رگ گيري اطفال است. فرايند رگ گيري در اطفال به دلايل زيادي اعم از ترس، بي‌قراري و حرکت‌هاي زياد کودک، مي‌تواند منجر به آسيب و به‌اصطلاح خراب شدن رگ شود. دف از اين مطالعه، مقايسه‌ي پيامدهاي بيهوشي استنشاقي در کودکان تحت جراحي‌ترميم هرني اينگوئينال تحت بيهوشي عمومي بود. مواد و روش کار: در اين مطالعه کارآزمايي باليني آينده‌نگر يک سوکور تصادفي، 70 کودک 2 تا 6 ساله داوطلب هرنيورافي اينگوينال در اتاق عمل کودکان مرکز آموزشي درماني شهيد مطهري اروميه در دو گروه 35 نفره تقسيم شدند. در گروه مداخله، تعبيه راه وريدي محيطي با القا بيهوشي استنشاقي توسط سووفلوران 8درصد به همراه اکسيژن و نيتروس اکسايد انجام شد ولي در گروه کنترل، تعبيه راه وريدي محيطي بدون القا بيهوشي استنشاقي و به‌صورت بيدار انجام شد. تصادفي‌سازي گروه مداخله و کنترل با نرم‌افزار تخصيص تصادفي (Random Allocation software) انجام شد. براي مقايسه فراواني متغيرهاي موردمطالعه در بين دو گروه، از آزمون Chi-square استفاده شد. براي مقايسه ميانگين شدت بي‌قراري در بين دو گروه از آزمون Independent t-test استفاده شد. آناليز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 انجام و سطح معني‌داري کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. يافته‌ها: ميانگين زمان تعبيه راه وريدي در گروه دريافت‌کننده سوفلوران برابر 996/21 ± 03/25 و در گروه عدم دريافت‌کننده سوفلوران برابر 913/154 ± 21/254 بوده است. اختلاف ميانگين زمان تعبيه راه وريدي بيماران حاضر در مطالعه بين دو گروه دريافت سوفلوران و عدم دريافت سوفلوران ازنظر آماري معني‌دار بوده است که اين مقدار ميانگين در گروه عدم دريافت سوفلوران بسيار بيشتر از گروه دريافت سوفلوران بود. متغير زمان تعبيه راه وريدي بين دو گروه اختلاف معني‌دار داشت (0001/0=P). بحث و نتيجه‌گيري: کودکان القاشده با سوفلوران نياز بيشتري به داروهاي آرام‌بخش نظير ميدازولام و يا ترکيب ميدازولام با داروهاي ديگر دارند. در بحث تهوع و استفراغ نيز سوفلوران خاصيت تهوع زايي کمي دارد، هرچند که در قياس با داروهايي نظير پروپوفول اين عارضه سوفلوران بروز بيشتري دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آژيتاسيون، هرني اينگوئينال، بيهوشي استنشاقي، تهوع، سووفلوران، استفراغ
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 11 Dec 2023 09:51
Last Modified: 11 Dec 2023 09:51
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7220

Actions (login required)

View Item View Item