تأثير معنا درماني گروهي مبتني بر مکتب فرانکل بر افسردگي بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش

رضاپور, لعيا and حقيقي, ماه‌منير and علي‌نژاد, وحيد and رادفر, مولود (2023) تأثير معنا درماني گروهي مبتني بر مکتب فرانکل بر افسردگي بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش. مجله پرستاري و مامايي, 21 (6).

[img] Text
1 Rezapour A-10-4019-1.pdf

Download (689kB)

Abstract

افسردگي يکي از مشکلات رواني شايع در بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش است و مي‌تواند بر کيفيت زندگي و روند بهبودي آن‌ها تأثيرگذار باشد. درمان‌هاي روان‌درماني مختلفي براي کاهش افسردگي در اين بيماران استفاده مي‌شود. اين مطالعه باهدف تعيين تأثير معنادرماني گروهي مبتني بر مکتب فرانکل بر افسردگي بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش انجام شد. مواد و روش کار: اين مطالعه يک پژوهش نيمه تجربي با طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون بود. جامعه پژوهش کليه بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش مراجعه‌کننده به بيمارستان اميد شهر اروميه در سال 1401 بودند. از بيماران بستري و سرپايي 50 بيمار مبتلابه سرطان دستگاه گوارش را که داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودند به‌صورت در دسترس وارد مطالعه شدند. سپس بيماران انتخاب‌شده به‌صورت تصادفي در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوري داده‌ها در مطالعه حاضر پرسشنامه‌ي جمعيت شناختي و پرسشنامه¬ي افسردگي بک بود. تمامي جلسات به‌صورت آنلاين و با استفاده از نرم‌افزار قرار برگزار شد. گروه مداخله به‌طور تصادفي به دو گروه 12 و 13 نفره تقسيم شد. براي افراد هر دو گروه مداخله ۱۰ جلسه و هر جلسه 90-60 دقيقه و به مدت دو هفته معنادرماني گروهي مبتني بر مکتب فرانکل برگزار شد. اعضاي گروه کنترل هيچ‌گونه مداخله‌اي از طرف محقق دريافت نکردند. پرسشنامه افسردگي بک قبل، 4 و 30 روز پس از پايان مداخله توسط شرکت‌کنندگان هر دو گروه تکميل شدند. نتايج با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ي 22 مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. يافته‌ها: ميانگين نمره‌ي افسردگي در گروه مداخله در مقطع اول، دوم و سوم به ترتيب 24/7 ± 78/22، 832/3 ± 28/10 و 73/3 ± 17/11 و در گروه کنترل به ترتيب 485/7 ± 37/20، 543/6 ± 42/21 و 67/6 ± 47/20 بود. با توجه به نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس اندازه‌هاي تکراري اختلاف ميانگين نمره افسردگي در سه مقطع اول، دوم و سوم اندازه‌گيري بين دو گروه مداخله و کنترل معني‌دار بوده است که نشان‌دهنده تأثير مداخله بر روي ميانگين نمره افسردگي است (003/0=P). بحث و نتيجه‌گيري: اين نتايج نشان مي‌دهد که معنادرماني مبتني بر مکتب فرانکل مي‌تواند بهبودي در افسردگي بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش را تسهيل کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان، افسردگي، مکتب فرانکل، معنادرماني
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 12 Dec 2023 07:22
Last Modified: 12 Dec 2023 07:22
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7225

Actions (login required)

View Item View Item