کانون کنترل سلامت در بيماران داراي ضربان‌ساز داخل قلبي: يک مطالعه توصيفي

مرادي, ياسر and خضري, علي and رادفر, مولود and علي‌نژاد, وحيد (2023) کانون کنترل سلامت در بيماران داراي ضربان‌ساز داخل قلبي: يک مطالعه توصيفي. مجله پرستاري و مامايي, 21 (6).

[img] Text
2 Moradi A-10-3990-1.pdf

Download (556kB)

Abstract

تعبيه يک جسم خارجي در داخل قلب يک اتفاق بزرگ در زندگي فرد به‌حساب مي‌آيد و باعث تغيير در ميزان کنترل فرد بر محيط و انتخاب‌هايش مي‌شود. بنابراين مشخص نمودن صحيح کانون يا منبع کنترل مي‌تواند نقش مهمي در تدوين راهبردهايي جهت مشارکت اين بيماران در رفتارهاي سلامتي مفيد و اتخاذ راهبردهاي مقابله‌اي فعال را داشته باشد. با توجه به اهميت فهم مؤلفه‌هاي کانون سلامت و نبود مطالعه‌اي مشابه بر روي اين بيماران، مطالعه حاضر باهدف تعيين کانون کنترل سلامت در بيماران با پيس ميکر دائمي قلبي مراجعه‌کننده به درمانگاه ديس ريتمي مرکز سيدالشهدا شهرستان اروميه در بين سال‌هاي 1401 و 1402 انجام شده است. مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي 350 نفر از بيماران داراي پيس ميکر دائمي قلبي مراجعه‌کننده به درمانگاه ديس ريتمي مرکز آموزشي درماني سيدالشهدا اروميه به روش در دسترس انتخاب‌شده و به تکميل پرسشنامه پرداختند. جهت گردآوري داده‌ها از فرم مشخصات جمعيت شناختي ونيز مقياس چندوجهي کانون کنترل سلامت (MHLC) استفاده شد. اين پژوهش در يک بازه زماني 10 ماهه انجام گرفت و کليه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ي ۲۲ و با استفاده از آمار توصيفي مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد، بيشترين ميانگين نمره از بين مؤلفه‌هاي کانون کنترل سلامت به ترتيب مربوط به مؤلفه‌هاي کنترل بيروني (77/4 ± 90/28) و دروني (33/5 ± 03/26) بود. همچنين کمترين ميانگين نمره مربوط به کانون کنترل بيروني شانس (78/6 ± 76/17) بود. بحث و نتيجه‌گيري: بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان نتيجه گرفت کانون کنترل سلامت بيماران داراي ضربان‌ساز داخلي قلب عمدتاً از نوع کنترل بيروني افراد قدرتمند است. به گمان اين بيماران، سلامتي و برنامه مراقبتي و پيامدهاي معين در سلامت فردي آنان در دست کادر درمان و پزشکان و متخصصين مربوطه است و نقش آن‌ها را در زمينه سلامتي خودشان پررنگ‌تر احساس‌ مي‌کنند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کانون کنترل سلامت، بيمار، ضربان‌ساز داخل قلبي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 12 Dec 2023 07:25
Last Modified: 12 Dec 2023 07:25
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7226

Actions (login required)

View Item View Item