استقلال حرفه‌اي و ارتباط آن با تعهد سازماني در پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه در مراکز آموزشي-درماني اروميه در سال 1401

پريزاد, ناصر and جودي, آيسان and علينژاد, وحيد and محمدپور, يوسف (2023) استقلال حرفه‌اي و ارتباط آن با تعهد سازماني در پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه در مراکز آموزشي-درماني اروميه در سال 1401. مجله پرستاري و مامايي, 21 (6).

[img] Text
4 Parizad A-10-4047-1.pdf

Download (577kB)

Abstract

استقلال يک فاکتور مهم و ضروري در حرفه پرستاري محسوب مي‌شود. استقلال در محيط کاري مي‌تواند بر عوامل مختلفي تأثيرگذار باشد که از آن جمله مي‌توان به ابقاي پرستاران در حرفه و تعهد کلي به حرفه اشاره کرد. مطالعه حاضر باهدف تعيين ميزان استقلال حرفه‌اي و ارتباط آن با تعهد سازماني پرستاران شاغل در بخش‌هاي مراقبت ويژه بيمارستان‌هاي اروميه انجام گرديد. مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي و از نوع مقطعي-همبستگي بر روي 385 پرستار شاغل در بخش‌هاي مراقبت ويژه در سال 1402-1401 انجام شد. نمونه‌گيري به روش سهميه انجام‌شده و جمع‌آوري داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌هاي دموگرافيک، پرسشنامه استقلال حرفه‌اي Varjus و تعهد سازماني Porter انجام شد. ارتباط بين متغيرهاي دموگرافيک و مؤلفه‌هاي اين تحقيق از آزمون تي تست مستقل و آنوا؛ همچنين براي بررسي ارتباط بين استقلال حرفه‌اي و تعهد سازماني پرستاران از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. يافته‌ها: بر اساس نتايج مطالعه، با توجه به ميانگين و انحراف معيار استقلال حرفه‌اي پرستاران (62/16±57/63) و تعهد سازماني (34/12±12/61)؛ استقلال حرفه‌اي و تعهد سازماني پرستاران شاغل در بخش مراقبت‌هاي ويژه در حد متوسط بود. بين استقلال حرفه‌اي و تعهد سازماني رابطه مثبت معني‌دار مشاهده شد. )05/0p<). بحث و نتيجه‌گيري: با ارتقاي استقلال حرفه‌اي پرستاران مي‌توان تعهد سازماني آن‌ها را بهبود داد، که اين امر باعث افزايش کيفيت مراقبت ارائه‌شده توسط پرستاران مي‌شود. لذا اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب و سياست‌هاي لازم توسط مديران جهت بهبود استقلال حرفه‌اي پرستاران توصيه مي‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: استقلال حرفه‌اي، تعهد سازماني، پرستاران، بخش مراقبت‌هاي ويژه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 12 Dec 2023 07:38
Last Modified: 12 Dec 2023 07:38
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7228

Actions (login required)

View Item View Item