بررسي تأثير اجراي مدل مراقبت پيگير بر نگرش مرتبط با تبعيت از رژيم غذايي و مايعات در بيماران تحت درمان با همودياليز

رحمانيان کوشککي, علي‌اصغر and فاصله جهرمي, محسن and اسلامي اکبر, رسول (2023) بررسي تأثير اجراي مدل مراقبت پيگير بر نگرش مرتبط با تبعيت از رژيم غذايي و مايعات در بيماران تحت درمان با همودياليز. مجله پرستاري و مامايي, 21 (6).

[img] Text
5 Rahmanian A-10-3991-1.pdf

Download (682kB)

Abstract

بيماران تحت همودياليز به يک برنامه پيگيرانه باهدف بهبود نگرش در تبعيت از محدوديت‌هاي رژيم غذايي و مايعات نيازمندند. مطالعه حاضر باهدف تعيين «تأثير به‌کارگيري مدل مراقبت پيگير بر نگرش مرتبط با تبعيت از رژيم غذايي و مايعات در بيماران همودياليزي» انجام گرديد. مواد و روش‌ها: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي با گروه مداخله و کنترل بود که بر روي 64 بيمار همودياليزي انجام شد. نمونه‌هاي اين مطالعه ابتدا به شيوه در دسترس انتخاب و سپس به روش تصادفي ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. ابتدا پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و نگرش مرتبط با تبعيت در بيماران کليوي در مرحله پيش‌آزمون توسط بيماران هر دو گروه پُر شد. سپس در گروه مداخله، بعد از در اختيار قرار دادن کتابچه آموزشي، مدل مراقبت پيگير اجرا شد. در پايان هر ماه و تا پايان ماه سوم، پرسشنامه نگرش مرتبط با تبعيت در دو گروه تکميل گرديد. سپس اطلاعات جمع‌آوري‌شده توسط آزمون‌هاي آماري در نرم‌افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج تجزيه‌وتحليل آماري نشان داد، ميانگين نمره نگرش مرتبط با تبعيت از رژيم غذايي و مايعات بيماران بين گروه‌هاي مداخله و کنترل قبل از اجراي مداخله تفاوت آماري معني‌داري وجود نداشت (343/0= p)، ولي اين نمره يک ماه بعد از شروع مداخله به‌صورت معني‌داري افزايش يافته بود (005/0=p). بحث و نتيجه‌گيري: نتايج نشان داد که با اجراي مدل مراقبت پيگير يک ماه بعد از مداخله، بيماران پايبندي بيشتري به محدوديت‌هاي رژيم غذايي و مايعات داشته‌اند؛ لذا توصيه مي‌شود پرستاران در مراقبت از بيماران از مدل‌هاي پرستاري مانند مدل مراقبت پيگير استفاده کنند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نگرش، مدل مراقبت پيگير، رژيم غذايي، همودياليز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 12 Dec 2023 07:51
Last Modified: 12 Dec 2023 07:51
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7229

Actions (login required)

View Item View Item