تأثير اقتصاد زيست انرژي و شناختی-رفتاری در رضايت جنسي و احقاق جنسی زنان

گودرزي, سيمين and رضاخاني, سيمين‌دخت and فتاحي اندبيل, اعظم (2023) تأثير اقتصاد زيست انرژي و شناختی-رفتاری در رضايت جنسي و احقاق جنسی زنان. مجله پرستاري و مامايي, 21 (6).

[img] Text
8 Goodarzi A-10-4031-1.pdf

Download (578kB)

Abstract

سلامت جنسي يکي از مهم‌ترين ابعاد رضايت زناشويي به شمار مي‌رود. احقاق جنسي و رضايت جنسي ازجمله مؤلفه‌هاي سلامت جنسي است که در افراد متأهل مي‌تواند زمينه‌ساز مشکلات فراواني باشد. پژوهش حاضر باهدف مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر رويکرد اقتصاد زيست انرژي و درمان شناختي- رفتاري بر رضايت جنسي و احقاق جنسي زنان انجام شد. مواد و روش کار: پژوهش حاضر نيمه تجربي با طرح پيش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل با دوره پيگيري بود. جامعه پژوهش زنان 20 تا 40 ساله متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه 7 تهران در نيمه اول سال 1401 بودند. 45 نفر به‌صورت در دسترس و داوطلبانه به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به‌صورت تصادفي به سه گروه 15 نفره (دو گروه مداخله و يک گروه کنترل) گمارده شدند. گروه‌هاي مداخله به مدت 8 جلسه 90 دقيقه‌اي به‌صورت يک بار در هفته، درمان شناختي رفتاري و درمان مبتني بر اقتصاد زيست انرژي دريافت کردند. از پرسشنامه‌هاي رضايت جنسي لارسون (1998) و شاخص احقاق جنسي هالبرت (1992) به‌عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده‌هاي پژوهش به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 25 و با روش تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر با در نظر گرفتن سطح معناداري 05/0 تحليل شدند. يافته‌ها: نتايج تحليل داده‌ها نشان داد که هر دو روش درمان شناختي رفتاري و اقتصاد زيست انرژي منجر به بهبود معنادار احقاق جنسي و رضايت جنسي شدند (05/0> P). نتايج آزمون تعقيبي بن فروني نشان داد که اثرات هر دو درمان در دوره پيگيري پايدار بوده (05/0< P) و همچنين بين دو درمان شناختي رفتاري و اقتصاد زيست انرژي در اثربخشي بر روي احقاق جنسي و رضايت جنسي زنان تفاوت معناداري وجود نداشت (05/0< P). بحث و نتيجه‌گيري: به‌منظور بهبود مؤلفه‌هاي سلامت و رضايت جنسي زنان مي‌توان از درمان‌هاي شناختي رفتاري و اقتصاد زيست انرژي بهره برد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اقتصاد زيست انرژي، درمان شناختي رفتاري، احقاق جنسي، رضايت جنسي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 12 Dec 2023 08:17
Last Modified: 12 Dec 2023 08:17
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7232

Actions (login required)

View Item View Item