مقايسه تکنيک انحراف فکر و مانور والسالوا بر شدت درد جايگذاري کاتتر وريدي: يک کارآزمايي باليني تصادفي يک‌سو کور

صداقتي, جواد and کل ميشي, ابوالفضل (2023) مقايسه تکنيک انحراف فکر و مانور والسالوا بر شدت درد جايگذاري کاتتر وريدي: يک کارآزمايي باليني تصادفي يک‌سو کور. مجله پرستاري و مامايي, 21 (7).

[img] Text
3 Sedaghati A-10-4003-1.pdf

Download (514kB)

Abstract

: اين مطالعه باهدف مقايسه تأثير دو روش تکنيک انحراف فکر و مانور والسالوا بر شدت درد جايگذاري کاتتر وريدي محيطي انجام‌شده و ميزان کاهش درد رگ‌گيري طي اين دو مداخله را بررسي مي‌کند. مواد و روش کار: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني تصادفي يک‌سو کور است که بر روي 100 بيمار با سن 60-18، نيازمند برقراري مسير وريدي با کاتتر وريدي محيطي مراجعه‌کننده به بيمارستان امام خميني (ره) اسفراين و طي تيرماه تا شهريورماه سال 1398 انجام شد. بيماران به دو گروه 50 نفره تقسيم شدند. در زمان اولين رگ‌گيري و زمان اولين تعويض آنژيوکت روي هر بيمار، دو تکنيک انحراف فکر و مانور والسالوا به روش متقاطع اجرا گرديد. در روش تکنيک انحراف فکر از بيمار خواسته شد که يک توپک لاستيکي قابل‌انعطاف را در دست مقابل رگ‌گيري تا جايي که مي‌تواند فشار دهد و تا پايان رگ‌گيري آن را نگه دارد. در روش مانور والسالوا از بيمار خواسته شد که يک بازدم فشاري با گلوت بسته هم‌زمان با گرفتن و فشردن نوک بيني به مدت 10 ثانيه، انجام دهد. درد رگ‌گيري بيمار با استفاده از مقياس VAS قبل و بعد رگ‌گيري اندازه‌گيري شد. براي مقايسه ميانگين شدت درد از آزمون‌هاي تي زوجي و تي مستقل، و براي آناليز داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ي 15 استفاده شد. اين مطالعه با ضريب اطمينان 95 درصد انجام شد. يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد که اثر دوره در اين مطالعه معني‌دار نبود و بيانگر اين موضوع هست که دوره‌ي شست و شوي 24 ساعته در اين مطالعه مناسب بوده است (48/0P=). اثر متقابل دوره-درمان معني‌دار بوده است (001/0P<)، درنتيجه مقايسه گروه‌ها در دوره درماني اول و به‌صورت درون‌گروهي انجام شد. تحليل روش متقاطع به‌وسيله آزمون‌هاي تي زوجي و تي مستقل نشان داد که بين تأثير مداخله‌هاي تکنيک انحراف فکر و مانور والسالوا بر شدت درد رگ‌گيري وريدي با آنژيوکت در دو گروه تفاوت معناداري وجود نداشته است (16/0P=). بحث و نتيجه‌گيري: طبق نتايج اين مطالعه، مي‌توان روش‌هاي مانور والسالوا و تکنيک انحراف فکر را به‌عنوان روش‌هايي آسان، بدون هزينه و بدون نياز به ابزار خاص در حين جايگذاري کاتتر وريدي به‌منظور کاهش درد استفاده نمود. در شرايط منع کاربرد مانور والسالوا در بيماراني مانند بيماران قلبي، مي‌توان از تکنيک انحراف فکر استفاده نمود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: انحراف فکر، کاتتريزاسيون، درد، وريدهاي محيطي، مانور والسالوا
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 12 Dec 2023 08:40
Last Modified: 12 Dec 2023 08:40
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7235

Actions (login required)

View Item View Item