بررسي ارتباط هوش هيجاني با عملکرد شغلي و استرس شغلي در پرستاران شاغل در مراکز آموزشي و درماني اروميه در سال

روزيتا چراغي, روزيتا چراغي and لاله الماسي, لاله الماسي and لاله الماسي, لاله الماسي and نادر آقاخاني, نادر آقاخاني and مدينه جاسمي, مدينه جاسمي and سامره اقتدار, سامره اقتدار (2023) بررسي ارتباط هوش هيجاني با عملکرد شغلي و استرس شغلي در پرستاران شاغل در مراکز آموزشي و درماني اروميه در سال. مجله پرستاري و مامايي, 21 (7).

[img] Text
8 Cheraghi A-10-702-3.pdf

Download (485kB)

Abstract

پرستاران بزرگ‌ترين مؤلفه سرمايه انساني در سيستم‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي، به دليل ماهيت شغلي خود نيازمند برخورداري از مهارت‌هايي هستند که بتواند در ارائه با کيفيت مراقبت‌ها به آنان کمک نمايد. هوش هيجاني به‌عنوان يک توانايي فردي نسبتاً ثابت و يک ويژگي مهم براي عملکرد پرستاري شناخته مي‌شود. مطالعه حاضر باهدف تعيين ارتباط هوش هيجاني با عملکرد شغلي و استرس شغلي در پرستاران انجام شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر يک مطالعه کمي با رويکرد توصيفي از نوع مقطعي- همبستگي هست که بر روي 300 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشي و درماني شهر اروميه انجام شد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها مشتمل بر پرسشنامه هوش هيجاني سيبرياشرينگ، عملکرد شغلي پاترسون و استرس شغلي در پرستاران بود. پس از تکميل پرسشنامه‌ها، داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي و با کمک نرم‌افزار SPSS 20 مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. يافته‌ها: يافته‌هاي مطالعه نشان داد ميانگين نمره هوش هيجاني پرستاران در اين مطالعه برابر با 78/107 بود که حاکي از ميزان هوش هيجاني خوب در آنان بود. ميانگين نمره استرس شغلي نيز برابر با 10/77 بود که نمايانگر استرس شغلي متوسط در آنان و ميانگين نمره عملکرد شغلي در آن‌ها 62/37 به دست آمد که بيانگر عملکرد شغلي بسيار خوب در ميان پرستاران مورد مطالعه ما بود. بررسي تحليلي وجود ارتباط معني‌دار بين عملکرد شغلي پرستاران و هوش هيجاني (P= 0.000) و همچنين استرس شغلي (P= 0.000) در پرستاران را تائيد نمود. بحث و نتيجه‌گيري: از آنجائي که برخوردار بودن از هوش هيجاني به‌عنوان يک مهارت مهم و قائل آموزش در شاغلين حرفه پرستاري بشمار مي‌آيد، اين مهارت مي‌تواند استرس شغلي افراد را کاهش داده و عملکرد شغلي آنان را ارتقاء و بهبود بخشد. بنابراين توصيه مي‌شود که سياست‌گذاران و برنامه ريزان آموزشي حرفه پرستاري در جهت گنجاندن آموزش اين مهارت در کوريکولولوم آموزشي پرستاري و يا دوره‌هاي ضمن خدمت پرستاران، در جهت ارتقاء اين مهارت در جهت کاهش فشار و استرس کاري پرسنل پرستاري، افزايش عملکرد و نهايتاً ارائه مراقبت‌هاي با کيفيت به بيماران و افزايش رضايتمندي آنان کوشا باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش هيجاني، عملکرد شغلي، استرس شغلي، پرستار
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 12 Dec 2023 09:11
Last Modified: 12 Dec 2023 09:11
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7240

Actions (login required)

View Item View Item