فرهنگ ايمني بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در سال 1399

باقرزاده, راضيه and اکابريان, شرافت and حاجي‌نژاد, فاطمه and سالمي‌پور, ياسمين and واحدپرست, حکيمه (2023) فرهنگ ايمني بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در سال 1399. مجله پرستاري و مامايي, 21 (8).

[img] Text
5 Bagherzadeh A-10-4002-1.pdf

Download (477kB)

Abstract

سالانه ميليون‌ها بيمار در جهان به دليل مراقبت‌هاي پزشکي غير ايمن، دچار آسيب و مرگ مي‌شوند. در راستاي مديريت اين مشکل، بررسي وضعيت ايمني و عوامل تأثيرگذار بر آن حائز اهميت است. پرستاران به دليل نقش اساسي که در سيستم مراقبتي بهداشتي ايفا مي‌نمايند و مسئول حداقل نيمي از خدمات سلامتي و ايمني بيمار در بيمارستان‌ها مي‌باشند.، به‌عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل مؤثر در اين حوزه موردتوجه مي‌باشند. فرهنگ ايمني بيمار در معناي پذيرش ايمني بيمار به‌عنوان اولويت اول و سنجش اين مهم در جهت به حداقل رساندن مراقبت‌هاي پزشکي غيرايمن از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. لذا پژوهش حاضر باهدف تعيين وضعيت فرهنگ ايمني بيمار و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي، تعداد 595 پرستار شاغل در کليه بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي استان بوشهر به‌صورت تمام شماري وارد پژوهش گرديدند. داده‌ها با استفاده از فرم اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه فرهنگ ايمني (HSOPSC)، جمع‌آوري گرديدند. آناليز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و آزمون‌هاي آماري رگرسيون خطي تک متغيره و چند متغيره انجام گرديد. يافته‌ها: يافته‌ها نشان دادند ميانگين نمره فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه پرستاران متوسط (79/133±30/12) بود. 3/75 و 7/24 درصد از شرکت‌کنندگان فرهنگ ايمني بيمار را به ترتيب در حد متوسط و ضعيف گزارش نمودند. هيچ‌يک از شرکت‌کنندگان فرهنگ ايمني را در حد عالي گزارش ننمودند. علاقه به رشته پرستاري ارتباط آماري مثبت و معني‌دار با فرهنگ ايمني بيمار داشت (001/0>=P؛ 141/0=β). ديگر متغيرهاي دموگرافيک و شغلي با فرهنگ ايمني بيمار ارتباط آماري معني‌دار نداشتند (05/0<P). بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به متوسط بودن سطح فرهنگ ايمني، بررسي راهکارهاي ارتقاء شاخص‌هاي دوازده‌گانه فرهنگ ايمني بايد در دستور کار مديران قرار گيرد. ازآنجاکه با افزايش علاقه‌مندي به حرفه پرستاري، فرهنگ ايمني بيمار ازنظر پرستاران افزايش مي‌يابد، توجه به علاقه‌مندي به رشته هنگام پذيرش دانشجويان بايد عملياتي شود. همچنين تلاش براي جذب نيروهاي علاقه‌مند و ايجاد حمايت‌هاي سازماني براي پايداري اين علاقه‌مندي جهت ارتقا ايمني بيماران ضروري است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرهنگ، بيمارستان، پرستار، ايمني، بيمار
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 06 Jan 2024 07:42
Last Modified: 06 Jan 2024 07:42
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7252

Actions (login required)

View Item View Item