انگيزش شغلي، خودشکوفايي و معناي زندگي پرستاران در زمان رخداد حوادث بحراني

مرندي, طيبه and رادفر, مولود and مرادي, ياسر and علي‌نژاد, وحيد (2023) انگيزش شغلي، خودشکوفايي و معناي زندگي پرستاران در زمان رخداد حوادث بحراني. مجله پرستاري و مامايي, 21 (8).

[img] Text
8 Marandi A-10-4101-1.pdf

Download (468kB)

Abstract

انگيزش شغلي پرستاران به‌عنوان يکي از عوامل تأثيرگذار در کيفيت مراقبت پرستاري بايد موردتوجه قرار گيرد. انگيزش مستقيماً عملکرد کارکنان بيمارستان‌ها ازجمله پرستاران را در رسيدن به اهداف سازمان تحت تأثير قرارمي دهد و خودشکوفايي ميل به بهتر شدن نسبت به آنچه که يک فرد هست و آن چيزي که يک فرد ظرفيت شدن آن را دارد است. ازآنجاکه خودشکوفايي يکي از مؤلفه‌هاي سلامت روان است و جستجو براي معنا شالوده سلامت رواني است، دست يافتن به معناي زندگي به‌عنوان يک نيروي رواني باعث‌وباني احساس مثبت، رضايت و حتي امنيت رواني مي‌شود، بلايا و بحران‌هاي طبيعي ازجمله زلزله، رويدادهاي مختل‌کننده‌اي هستند که معمولاً مهار آن‌ها فراتر از ظرفيت پاسخ‌دهي سيستم‌هاي محلي و منطقه‌اي است و مي‌تواند انگيزه پرستاران براي انجام وظايف خود را تحت تأثير قرار دهد. لذا مطالعه حاضر باهدف تعيين ارتباط بين انگيزش شغلي، خودشکوفايي و معناي زندگي پرستاران در زمان رخداد حوادث بحراني در شهرستان خوي در سال 1401 انجام شده است. مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، 404 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌هاي مراکز آموزشي درماني و بيمارستان‌هاي دانشکده علوم پزشکي خوي که داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودند، به‌صورت سرشماري وارد مطالعه شدند. جهت تکميل داده‌ها از فرم مشخصات جمعيت شناختي، پرسشنامه استاندارد انگيزش شغلي لوداهل کيچنر، پرسشنامه خودشکوفايي اهواز و پرسشنامه معناي زندگي استگر استفاده شد. کليه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و با استفاده از آمار توصيفي و ضريب همبستگي مورد تحليل قرار گرفتند. يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد 6/61 درصد پرستاران داراي انگيزش شغلي بالا و 1/86 درصد داراي خودشکوفايي قوي مي‌باشند. ميانگين بعد حضور معنا و ميانگين بعد جستجوي معنا به ترتيب 549/7 ± 476/28 و 598/7± 756/28 است. 79 درصد پرستاران داراي بعد حضور معنا و 9/81 درصد داراي بعد جستجوي معنا بودند که نشان‌دهنده داشتن معنا (هدف) براي زندگي است. طبق نتايج آزمون همبستگي، بين انگيزش شغلي با خودشکوفايي و معناي زندگي ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد. بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به بالا بودن انگيزش شغلي و خودشکوفايي و وجود معناي زندگي در پرستاران شاغل در اين مطالعه، مديران مي‌توانند با فراهم کردن محيط کاري مناسب براي حفظ آن‌ها و ايجاد شرايطي براي افزايش بيشتر اين مقادير بهبودي هر چه بيشتر کيفيت مراقبت‌هاي پرستاري را فراهم سازند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بحران، زلزله، معناي زندگي، پرستاران، انگيزش شغلي، خودشکوفايي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 06 Jan 2024 08:01
Last Modified: 06 Jan 2024 08:01
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7255

Actions (login required)

View Item View Item