هم‌انقباضي مفصل مچ‌پا در افراد با پاي سالم و سوپينيت طي راه‌رفتن بر روي سطح زمين و چمن مصنوعي

جعفرنژادگرو, اميرعلي and مداحي, آرزو and فخري ميرزانق, احسان (2023) هم‌انقباضي مفصل مچ‌پا در افراد با پاي سالم و سوپينيت طي راه‌رفتن بر روي سطح زمين و چمن مصنوعي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (9).

[img] Text
4 Jafarnezhadgero A-10-3759-11.pdf

Download (451kB)

Abstract

سطوح مختلف اثرات متفاوتي را بر روي مکانيک بدن طي راه رفتن دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسي مقادير هم‌انقباضي مفصل مچ پا در افراد با پاي سالم و سوپينيت طي راه رفتن بر روي زمين و چمن مصنوعي بود. مواد و روش کار: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي و آزمايشگاهي بود. جامعه آماري شامل 10 فرد با پاي سوپنيت (با ميانگين سني برابر 2/2 ± 1/22 سال) در گروه تجربي و 10 فرد با پاي سالم (با ميانگين سني برابر 3/3 ± 2/24) بود. فعاليت الکتريکي عضلات منتخب اندام تحتاني با استفاده از دستگاه الکترومايوگرافي ثبت شد. تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس دوسويه با اندازه‌هاي تکراري و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 در سطح معتاداري 05/0 انجام شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد که اثر عامل سطح (035/0=P) و گروه (000/0=P) بر مقادير هم‌انقباضي عمومي مفصل مچ‌پا طي فاز پاسخ بارگيري معنادار مي‌باشد. مقادير هم‌انقباضي عمومي مچ‌پا طي فاز پاسخ بارگيري هنگام راه رفتن بر روي چمن مصنوعي در مقايسه با راه رفتن بر روي سطح زمين بزرگ‌تر بود. اختلافات بين ساير مولفه‌هاي هم انقباضي جهت‌دار و عمومي در فازهاي ديگر طي راه رفتن بر روي چمن و سطح زمين معني‌دار نبود (05/0<P). بحث و نتيجه‌گيري: مقادير هم‌انقباضي عمومي عضلات طي راه رفتن بر روي چمن مصنوعي بزرگ‌تر از راه رفتن بر روي سطح زمين بود. افزايش هم‌انقباضي عمومي ممکن است با ناپايداري سطح راه رفتن مرتبط باشد. باوجود اين، اثبات هرچه بهتر اين موضوع نياز به انجام پژوهش‌هاي بيشتر در آينده با جامعه‌هاي آماري بزرگ‌تر دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هم‌انقباضي، الکترومايوگرافي، راه رفتن، پاي سوپينيت
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 22 Jan 2024 06:44
Last Modified: 22 Jan 2024 06:44
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7259

Actions (login required)

View Item View Item