مهارت‌هاي ارتباطي مديران پرستاري و ارتباط آن با رضايت شغلي و اضطراب پرستاران

اقتدار, سامره and سهيلي, امين and نعمتي, شبنم (2023) مهارت‌هاي ارتباطي مديران پرستاري و ارتباط آن با رضايت شغلي و اضطراب پرستاران. مجله پرستاري و مامايي, 21 (9).

[img] Text
5 Eghtedar A-10-956-6.pdf

Download (444kB)

Abstract

مهارت‌هاي ارتباطي مديران پرستاري ازجمله عوامل دخيل در رضايت شغلي و اضطراب پرستاران است. مطالعه گستره و ماهيت ارتباط مهارت‌هاي ارتباطي سرپرستاران با رضايت شغلي و اضطراب پرستاران از اهميت فوق‌العاده برخوردار بوده و مي‌تواند ارتقاي عملکرد پرستاران را به دنبال داشته باشد. مطالعه حاضر باهدف تعيين ارتباط مهارت ارتباطي مديران پرستاري با ميزان اضطراب و رضايت شغلي پرستاران انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر توصيفي از نوع مقطعي-همبستگي است که روي 200 پرستار شاغل در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1402 که با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شدند، انجام شد. معيارهاي ورود به مطالعه شامل تمايل به همکاري در مطالعه، سابقه کار بالين بيشتر از 6 ماه و عدم وجود اختلالات روحي رواني بود. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه چهارقسمتي، که شامل مشخصات جمعيت‌شناسي، مقياس‌هاي اضطراب اسپيلبرگر، رضايت شغلي مينه سوتا و مهارت‌هاي ارتباطي مديران گردآوري‌شده و پس از ورود به نسخه 22 نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. يافته‌ها: بر اساس نتايج، ميانگين نمره رضايت شغلي پرستاران (09/6 ± 30/52) در سطح متوسط قرار داشت. ميانگين نمره اضطراب شخصيتي (41/5 ± 1/38)، اضطراب موقعيتي (02/7 ± 43/38) و اضطراب کل (10 ± 53/76) مشارکت‌کنندگان در پژوهش در محدوده پايين‌تر از سطح متوسط قرار داشت. ميانگين نمرات مهارت‌هاي ارتباطي غيرکلامي (56/6 ± 06/42)، مهارت‌هاي ارتباطي کلامي (08/4 ± 24/37) و مهارت‌هاي ارتباطي کلي سرپرستاران (96/11 ± 37/125) نيز نشان‌دهنده سطح متوسط مهارت‌هاي ارتباطي سرپرستاران بود. بر اساس آزمون همبستگي پيرسون، بين نمرات نمره کل مهارت‌هاي ارتباطي سرپرستاران با رضايت شغلي (001/0, P< 638/0r=) و اضطراب (001/0, P< 532/0r=) پرستاران ارتباط آماري مستقيم و معني‌داري مشاهده گرديد. بحث و نتيجه‌گيري: وفق يافته‌هاي مطالعه حاضر، بهبود مهارت‌هاي ارتباطي مديران با افزايش رضايت شغلي و کاهش اضطراب پرستاران همراه است. لذا توصيه مي‌شود مسئولان و متصديان حوزه مديريت پرستاري کشور توجه ويژه‌اي بر مقوله توانمندسازي مديران سطوح مختلف پرستاري ازنظر مهارت‌هاي ارتباطي داشته و مهارت‌هاي ارتباطي را به‌عنوان يکي از معيارهاي اساسي انتصاب، انتخاب و ارزيابي ايشان مدنظر قرار دهند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اضطراب، مهارت‌هاي ارتباطي، رضايت شغلي، پرستاران، مديران پرستاري
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 22 Jan 2024 08:58
Last Modified: 22 Jan 2024 08:58
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7268

Actions (login required)

View Item View Item