مقايسه اثربخشي طب فشاري و آرام‌سازي بنسون بر ميزان اضطراب بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر

آقاخاني, نادر and ابوالفتح پور, پدرام and خادم وطني, کمال and علي‌نژاد, وحيد (2023) مقايسه اثربخشي طب فشاري و آرام‌سازي بنسون بر ميزان اضطراب بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر. مجله پرستاري و مامايي, 21 (9).

[img] Text
6 Aghakhani A-10-4078-1.pdf

Download (514kB)

Abstract

بيماري‌هاي قلبي جزء شايع‌ترين علت مرگ‌و‌مير در جهان محسوب مي‌شود. با توجه به روند افزايش بيماري‌هاي قلبي، يکي از رايج‌ترين روش‌هاي تشخيصي درماني، آنژيوگرافي عروق کرونر است. بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر اضطراب قابل‌توجهي را گزارش مي‌کنند که براي مقابله با اين اضطراب به‌کارگيري روش‌هاي دارويي و غير دارويي مطرح است. روش‌هاي دارويي، عوارض زيادي را بر فرد تحميل مي‌کند که به همين جهت امروزه کاربرد روش‌هاي غير دارويي افزايش يافته است. هدف از اين مطالعه نيز تعيين و مقايسه تأثير طب فشاري و آرام‌سازي بنسون بر ميزان اضطراب بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر در مرکز آموزشي درماني سيدالشهدا اروميه سال ۱401 است. مواد و روش‌ها: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است که بر روي 90 نفر از بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر در شهر اروميه انجام شد. نمونه‌گيري به روش در دسترس انجام گرفت و افراد تحت مطالعه به روش تصادفي در يکي از سه گروه کنترل، آرام‌سازي بنسون و طب فشاري قرار گرفتند. در اين مطالعه از پرسشنامه دموگرافيک و پرسشنامه اضطراب اشپيلبرگر استفاده شد. درنهايت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS نسخه 22 تجزيه‌وتحليل گرديد. يافته‌ها: نتايج نشان داد ميانگين نمرات اضطراب بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله در 2 گروه طب فشاري و آرام‌سازي بنسون ازلحاظ آماري تفاوت معني‌داري وجود داشت (05/0p<) اما در گروه کنترل تفاوت آماري معناداري مشاهده نشد (05/0p>)، به‌نحوي‌که بعد از مداخله، ميانگين نمره اضطراب در دو گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، کاهش يافته بود. بحث و نتيجه‌گيري: پژوهش حاضر نشان داد که مداخلات طب فشاري و آرام‌سازي بنسون مي‌توانند در کاهش ميزان اضطراب بيماران کانديد آنژيوگرافي مؤثر باشند. لذا با توجه به اثرات مثبت مداخلات طب فشاري و آرام‌سازي بنسون به‌عنوان روش‌هايي جهت درمان اضطراب پيشنهاد مي‌شوند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آرام‌سازي بنسون، آنژيوگرافي، اضطراب، طب فشاري
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 22 Jan 2024 09:00
Last Modified: 22 Jan 2024 09:00
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7269

Actions (login required)

View Item View Item