مقايسه تأثير تصويرسازي هدايت‌شده و سرمادرماني بر شدت درد و علائم حياتي (فشارخون) در بيماران تحت کوله سيستکتومي لاپاروسکوپيک

حيدري علي نظري, مهدي and شمسي, شمس‌الدين and قوامي, هاله and مسعودي, ناصر (2024) مقايسه تأثير تصويرسازي هدايت‌شده و سرمادرماني بر شدت درد و علائم حياتي (فشارخون) در بيماران تحت کوله سيستکتومي لاپاروسکوپيک. مجله پرستاري و مامايي, 21 (10).

[img] Text
1 Heydari Alinazari A-10-4051-1.pdf

Download (505kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: عوارض ناخواسته ناشي از جراحي مي‌تواند باعث درد و تغيير در شاخص‌هاي فيزيولوژيک بدن گردد. بر اساس آمار و خودگزارشي مددجويان، در بين جراحي‌هاي شکمي، افراد تحت عمل جراحي کوله سيستکتومي، درد بيش‌ازحد انتظاري را گزارش مي‌کنند. با توجه ‌به اينکه تصويرسازي هدايت‌شده و سرمادرماني به‌عنوان روش‌هايي ارزان و غيرتهاجمي در طب مکمل مطرح هستند و در مطالعات پيشين تأثير مثبت و منفي آن‌ها به اثبات رسيده است، اين مطالعه باهدف مقايسه تأثير تصويرسازي هدايت‌شده و سرمادرماني (کمپرس سرد) بر شدت درد و فشارخون در بيماران تحت کوله سيستکتومي لاپاروسکوپيک در مراکز آموزشي-درماني صورت گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، يک کارآزمايي باليني، بر روي 93 بيمار در قالب سه گروه تصويرسازي هدايت‌شده، سرما درماني و کنترل و به روش نمونه‌گيري ساده در بيمارستان آموزشي-درماني امام خميني (ره) اروميه انجام شد. ابتدا شدت درد بيماران بعد از عمل جراحي و ورود به بخش با کمک VAS اندازه‌گيري شد. بعد ورود به مطالعه هرکدام از مداخلات (تصويرسازي هدايت‌شده و سرمادرماني) به مدت 20 دقيقه انجام شد و سپس شدت درد و فشارخون در دقايق 15-30-45-60 اندازه‌گيري شد. در گروه کنترل هيچ مداخله‌اي صورت نگرفت. تحليل آماري با نرم‌افزار SPSS نسخه 22 در قالب آمار توصيفي و استنباطي گزارش شد. يافته‌ها: توزيع متغير جنسيت و سابقه عمل در گروه‌ها ازنظر آماري معنادار نبود (P>0.05). با توجه به نتايج آناليز واريانس، متغير سن و وزن، تأثيري در مطالعه نداشت و ازنظر آماري معنادار نبودند (P>0.05). با گذر زمان شدت درد در هر 3 گروه کاهش يافته و بيشترين ميزان در کاهش شدت درد به 15 دقيقه چهارم و دوم در مداخلات و به 15 دقيقه چهارم و سوم در گروه کنترل مربوط است. با مقايسه نتايج حاصل از واريانس اندازه‌هاي تکراري و آزمون تعقيبي توکي شدت درد و فشارخون دياستولي ازنظر آماري معنادار بود و اين حاکي از اثر مثبت مداخلات است. (P<0.05) مداخلات تأثيري روي فشارخون سيستولي نداشت (P>0.05). بحث و نتيجه‌گيري: با توجه‌ به يافته‌هاي حاصل از پژوهش استفاده از روش تصويرسازي هدايت‌شده و سرمادرماني در کنار دارودرماني براي کاهش شدت درد و پايدارسازي فشارخون بعد از کوله سيستکتومي لاپاروسکوپيک توصيه مي‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فشارخون، سرمادرماني، تصويرسازي هدايت‌شده، شدت درد، علائم حياتي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 17 Feb 2024 08:34
Last Modified: 17 Feb 2024 08:38
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7272

Actions (login required)

View Item View Item