مقايسه تأثير آموزش خودمراقبتي از طريق شبکه اجتماعي واتساپ و آموزش چهره به چهره و پيگيري تلفني بر تبعيت از درمان و بستري مجدد در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

اقتدار, سامره and پورشجاعي, علي and جاسمي, مدينه and علي‌نژاد, وحيد (2024) مقايسه تأثير آموزش خودمراقبتي از طريق شبکه اجتماعي واتساپ و آموزش چهره به چهره و پيگيري تلفني بر تبعيت از درمان و بستري مجدد در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي. مجله پرستاري و مامايي, 21 (10).

[img] Text
3 Eghtedar A-10-3731-1.pdf

Download (514kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: علي‌رغم پيشرفت در درمان نارسايي قلبي، هنوز تبعيت از درمان ضعيف و بستري مجدد بيماران مبتلا به اين بيماري بار سنگيني را از طريق افزايش هزينه‌هاي درمان و مراقبت به بيماران و سيستم بهداشت و درمان تحميل مي‌کند. اين در حالي است که نيمي از بستري‌هاي مجدد با بهبود تبعيت از درمان در اين بيماران قابل‌پيشگيري است. مطالعه حاضر باهدف تعيين و مقايسه تأثير آموزش خود مراقبتي از طريق شبکه اجتماعي واتساپ و آموزش چهره به چهره و پيگيري تلفني بر تبعيت از درمان و بستري مجدد در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي بستري در بخش‌هاي سي‌سي‌يو و پُست سي‌سي‌يو بيمارستان فجر ماکو انجام شد. مواد و روش کار: در اين پژوهش نيمه تجربي 90 بيمار مبتلا به نارسايي قلبي بستري در سال 1400 با تخصيص تصادفي ساده بـه سه گـروه 30 نفـري تقسـيم شـده است. ابزار پژوهش شامل فرم اطلاعات دموگرافيک، پرسشنامه بستري مجدد، پرسشنامه تبعيت از درمان مدانلو بود. گروه چهره به چهره با استفاده از بسته آموزشي و گروه آموزش با واتساپ از طريق پيام‌رسان واتساپ، آموزش خودمراقبتي دريافت کردند. گروه کنترل فقط آموزش‌هاي روتين بخش دريافت کردند. قبل از مطالعه و يک ماه بعد از مداخله، پرسشنامه تبعيت از رژيم‌درماني و فراواني بستري مجدد دوباره توسط بيماران تکميل شد. تجزيه‌وتحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام شد و از آزمون‌هاي تي زوجي، کاي دو و ANOVA استفاده گرديد. يافته‌ها: ميانگين نمرات تبعيت از درمان در بين گروه‌هاي کنترل با آموزش از طريق واتساپ و آموزش چهره به چهره بعد از مداخله اختلاف آماري معناداري وجود داشت (P <0/001) همچنين نتايج نشان داد که ميانگين نمرات تبعيت از درمان بعد از مداخله در دو گروه آموزش از طريق واتساپ و گروه آموزش چهره به چهره اختلاف آماري معناداري وجود نداشت.451)=P) و آموزش خودمراقبتي در هر گروه دو باعث بهبود تبعيت از درمان مي‌شوند ولي ميانگين نمره کلي تبعيت از درمان در گروه واتساپ بعد از مداخله نسبت به گروه چهره به چهره بيشتر افزايش يافت. ميزان فراواني بستري مجدد در بين گروه کنترل با گروه‌هاي مداخله بعد از مداخله اختلاف آماري معناداري وجود داشت (P <0/001) ). در گروه کنترل ميزان فراواني بستري مجدد يک ماه بعد از ترخيص 7/26 درصد، در گروه چهره به چهره 3/3 درصد و در گروه واتساپ صفر درصد بود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آموزش، تبعيت از درمان، فنّاوري، بستري مجدد، نارسايي قلبي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 17 Feb 2024 08:47
Last Modified: 17 Feb 2024 08:47
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7274

Actions (login required)

View Item View Item