ارتباط پلي‌مورفيسم ژن رزيستين با سطح سرمي رزيستين، مقاومت به انسولين و بيماري کبد چرب غيرالکلي در يک جمعيت ايراني

بيات, پوري and نژادعلي, معصومه and اسفندياري, بهناز (2024) ارتباط پلي‌مورفيسم ژن رزيستين با سطح سرمي رزيستين، مقاومت به انسولين و بيماري کبد چرب غيرالکلي در يک جمعيت ايراني. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (10).

[img] Text
6 Bayat A-10-3641-3.pdf

Download (497kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: رزيستين آديپوکين مترشحه از بافت چربي است که موجب مقاومت به انسولين و بيماري کبد چرب مي‌گردد. اين مطالعه باهدف تعيين ارتباط پلي‌مورفيسم تک نوکلئوتيدي rs3745368 ژن رزيستين (RETN) با سطح سرمي رزيستين، شاخص مقاومت به انسولين و بيماري کبد چرب غيرالکلي (NAFLD) انجام شد. مواد و روش کار: اين مطالعه توصيفي بر روي 160 نفر (80 فرد سالم و 80 فرد مبتلا به (NAFLD) از مراجعه‌کنندگان به بيمارستان‌هاي بوعلي و اميرالمؤمنين (ع) تهران در سال 1401 انجام شد. تعيين ژنوتيپ‌هاي پلي‌مورفيسم rs3745368 با استفاده از واکنش زنجيره‌اي پليمراز- چندشکلي طول قطعه محدود (PCR-RFLP) انجام شد. سطح رزيستين و انسولين سرم با روش الايزا و ساير پارامترها با روش‌هاي استاندارد اندازه‌گيري شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 ( و آزمون‌هاي t مستقل، Mann-Whitney، Kruskal-Wallis، ANOVA، همبستگي Spearman و رگرسيون لجستيک تجزيه‌وتحليل شد. يافته‌ها: در مطالعه حاضر، اختلاف معني‌داري در ميانگين ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL) (High density lipoprotein)، تري‌گليسيريد، انسولين، رزيستين، آنزيم‌هاي کبدي و متغيرهاي سن، شاخص توده بدني، فشارخون سيستوليک و مقاومت به انسولين بين دو گروه مشاهده شد (05/0>P). سطح رزيستين با شاخص توده بدني در گروه سالم و با تري‌گليسيريد در بيماران مبتلا به NAFLD ارتباط معني‌دار نشان داد (05/0>P). در مطالعه حاضر پلي‌مورفيسم rs3745368 در ژن رزيستين با متغيرهاي بيوشيميايي و تن‌سنجي، سطح رزيستين، مقاومت به انسولين و کبد چرب غيرالکلي ارتباط معني‌داري نداشت (مقادير P بالاتر از 05/0). بحث و نتيجه‌گيري: سطح رزيستين با NAFLD ارتباط معني‌دار دارد ولي پلي‌مورفيسم rs374536 ژن رزيستين با سطح رزيستين، NAFLD و مقاومت به انسولين ارتباط معني‌دار ندارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آديپوکين، بيماري کبد چرب غيرالکلي، پلي‌مورفيسم، رزيستين
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 18 Feb 2024 08:11
Last Modified: 18 Feb 2024 08:11
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7285

Actions (login required)

View Item View Item