بررسیتأثیر روش ارزشیابیمشاهده مستقیم مهارتهايعملی)داپس(بر عملکرد بالینیو رضایتمنديدانشجویان پرستاريدربخشهايمراقبت ویژه

پريزاد, ناصر and عليزاده, زهرا and جاسمي, مدينه and احمدزاده, جمال (2022) بررسیتأثیر روش ارزشیابیمشاهده مستقیم مهارتهايعملی)داپس(بر عملکرد بالینیو رضایتمنديدانشجویان پرستاريدربخشهايمراقبت ویژه. مجله پرستاري و مامايي, 19 (10).

[img] Text
2639.pdf

Download (426kB)

Abstract

پيشزمينهوهدف:استفاده از بهترین روش ارزشیابیبرايدانشجویان در درس مراقبت ویژه از اهمیت خاصیبرخوردار است. در همین رابطه،مشاهده مستقیم مهارتهايعملییکیاز روشهاينوین ارزشیابیبالینیاست که به دانشجویان فرصتیبرايدریافت بازخورد سازنده ارائه میدهد. هدف از این مطالعه،تعیین تأثیر روش ارزشیابیمشاهده مستقیم مهارتهايعملیبر عملکرد بالینیو رضایتمنديدانشجویان پرستاريدربخشهايمراقبت ویژه بود. موادوروشها:در این مطالعه شبه تجربی،64دانشجويپرستاريدانشکدهپرستاريو ماماییارومیه مشغول به تحصیل درترم7مقطع کارشناسیبهصورت در دسترس وارد مطالعه شدند. دانشجویان بهطور تصادفیدر دو گروه مداخله32نفر )15دانشجويمذکر و17دانشجويمؤنث( و کنترل32نفر )13دانشجوي مذکر و19دانشجويمؤنث( تقسیم شدند. در گروه مداخله، ارزشیابیبه روش مشاهده مستقیم مهارتهايعملیدر اولین روز کارآموزي،یک هفته بعد و دو هفته بعد بر اساس فعالیتهايتعویض پانسمان، تزریق وریديو ساکشن کردنتکمیل شد و سپس در هر سه مرحله ارزیابی، طیزمان پانزده دقیقه بازخورد داده شد. در گروه کنترل ارزشیابیبه روش لاگ بوك انجام گردید. در هر دو گروه بعد از کارآموزي، چکلیست استاندارد در اختیار دانشجویان قرار گرفت. از نرمافزار SPSSنسخه19و آزمونهايتیاستیودنت و آزمون آنالیز واریانس با اندازههايمکرر در تحلیل دادهها استفاده شد. سطح معناداري5درصدتعیین گردید. يافتهها:نمره نهاییتعویض پانسمان در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود )001/0<P(. همچنین، دانشجویان گروه مداخله نمره نهاییرگگیريو ساکشن کردن بیشتراز گروه کنترل داشتند )001/0<P(. علاوه بر این، در گروه مداخله، نمره ارزشیابیمشاهده مستقیم مهارتهايعملیدر عملکرد بالینیپانسمان زخم، رگگیريو ساکشن کردن بهطور معنادارياز مرحله اول کارآزماییتا مرحله سوم آن افزایش مییافت )001/0<P.( نتيجهگيري:این مطالعه نشان داد که دانشجویان با روش ارزشیابیمشاهده مستقیممهارتهايعملی، نمره بهترينسبت به دانشجویان با روش لاگ بوكدر سه عملکرد پانسمان، رگگیريو ساکشن کسب کردند. درنتیجه، مربیان و اساتید بالینیمیتوانند از روش ارزشیابیمشاهده مستقیم مهارتهايعملیبهعنوان یک روشمؤثردر ارزشیابیویادگیريدانشجویان پرستاريبخصوص در واحد مراقبت ویژه استفاده کنند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دانشجویان، پرستاري، ارزشیابی، مشاهده مستقیم مهارتهاي عملی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 05 Nov 2022 08:03
Last Modified: 17 May 2023 09:07
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6470

Actions (login required)

View Item View Item