بررسي تأثير ابتلا به سندرم متابوليک بر اندکسهاي آزمايشگاهي و ويژگيهاي آنژيوگرافيکي بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر: يک مطالعه کوهورت گذشتهنگر

علينژاد, وحيد and بلادي, شيما and شريعتي, اکرم (2022) بررسي تأثير ابتلا به سندرم متابوليک بر اندکسهاي آزمايشگاهي و ويژگيهاي آنژيوگرافيکي بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر: يک مطالعه کوهورت گذشتهنگر. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (7).

[img] Text
5 Alinejad A-10-4864-2.pdf

Download (482kB)

Abstract

هدف از اين مطالعه بررسي تفاوت اندکسهاي آزمايشگاهي و ويژگيهاي آنژيوگرافي بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونري در دو گروه مبتلا به سندرم متابوليک و غير مبتلا بود. مواد و روشها: در اين مطالعهي کوهورت گذشتهنگر، ١٨٠ بيمار که به علت گرفتگي عروق کرونري در بيمارستان بستري شده بودند، وارد مطالعه شدند. بيماران به دو گروه کلي مبتلا به سندرم متابوليک و غير مبتلا تقسيم شدند. در ادامه بيماران بر اساس تعداد گرفتگي عروق کرونري به چهار زيرگروه، ازنظر برونده قلبي به سه زيرگروه تقسيم شدند و در انتها متغيرهاي موردمطالعه بين اين دو گروه مورد مقايسه قرار گرفته و تجزيه تحليل اين BMI به چهار زيرگروه و ازنظر صورت پذيرفت. SPSS اطلاعات با استفاده از نرمافزار 20 ٤٦ درصد) داراي سندرم متابوليک بودند. همه اين بيماران گرفتگي عروق کرونري داشتند که ٨١ نفر ( ٤٥ درصد) با يک رگ / يافتهها: در اين مطالعه ٨٤ نفر ( ٧ ٨١/ ٧ درصد) با ٤ رگ گرفتگي مواجه بودند. ١٤٧ نفر ( ٧ / ١٨ درصد) با ٣ رگ گرفتگي و ١٣ نفر ( ٢ / ٢٩ درصد) با ٢ رگ گرفتگي، ٣٣ نفر ( ٣ / گرفتگي، ٥٣ نفر ( ٤ در گروه با سندرم متابوليک کمتر از گروه بدون HDL ٥٧ سال بود. ميانگين سن و /٢٤±١٢/ درصد) جنسيت مرد داشته و ميانگين سني بيماران شرکتکننده ٥٢ سندرم متابوليک بود، در حاليکه در متغيرهاي هموگلوبين، گلبولهاي سفيد و نوتروفيلها، ميانگين در گروه با سندرم متابوليک بيشتر از گروه بدون سندرم متابوليک بود. بالاتري نسبت به بيماران غير BMI کمتر ولي HDL بحث و نتيجهگيري: بيماران مبتلا به سندرم متابوليک که به علت بيماري قلبي بستري شده بودند، سن و مبتلا به سندرم متابوليک داشتند. بااينحال، تفاوتي بين بيماران مبتلا و غير مبتلا به سندرم متابوليک ازنظر برونده بطني سمت چپ و تعداد رگهاي کرونري درگير وجود نداشت. در حالت کلي، ابتلا همزمان به سندرم متابوليک بر اندکسهاي آزمايشگاهي و آنژيوگرافيکي بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر تأثيرگذار است

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سن، شاخص توده بدني، بيماري عروق کرونري، سندرم متابوليک
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 10 May 2023 10:13
Last Modified: 10 May 2023 10:13
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6983

Actions (login required)

View Item View Item