مهارتهاي مطالعه و عملکرد تحصيلي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

صابري, حسن and حيدري, علي and محمدپور, مرضيه and خلخالي, حميدرضا and مسعودي, سيما (2023) مهارتهاي مطالعه و عملکرد تحصيلي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (2).

[img] Text
2 Saberi A-10-2130-2.pdf

Download (438kB)

Abstract

پيشزمينه و هدف: مهارتهاي مطالعه از عوامل مؤثر بر عملکرد تحصيلي دانشجويان است و عملکرد آنها در دوران تحصيل با موفقيت شغلي آينده آنها ارتباط دارد. اين مطالعه باهدف بررسي مهارتهاي مطالعه و عملکرد تحصيلي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه و عوامل مؤثر بر آنها انجام شد. مواد و روش کار: در اين مطالعه مقطعي ٢٦٧ دانشجوي رشته پزشکي شرکت کردند که با نمونهبرداري تصادفي چندمرحلهاي انتخاب شده بودند. براي جمعآوري طبقهبندي « ضعيف » و « متوسط و خوب » دادهها از پرسشنامه مهارتهاي مطالعه استفاده شد. دانشجويان بر اساس معدلشان، به دو گروه با عملکرد تحصيلي شدند. ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارتهاي مطالعه و همچنين نسبت دانشجويان با مهارتهاي مطالعه خوب، متوسط و ضعيف برآورد شد. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصيلي با تحليل رگرسيون لجستيک تعيين شدند. ٧١ درصد آنها متوسط بود. دانشجويان بيشترين / داشته و مهارت مطالعه ٥ « متوسط و خوب » يافتهها: در اين مطالعه، ٥١ درصد از دانشجويان عملکرد تحصيلي کسب « نگارش » و « انگيزش و نگرش » و کمترين نمرات را در مهارتهاي « تمرکز و حافظه » و « مديريت زمان » ،« سازماندهي اطلاعات » نمرات را در مهارتهاي ،(OR =٢/٧٩ ،%٩٥CI :١/٥٦-٤/ کردند. مهارتهاي مطالعه با جنسيت، تحصيلات پدر، مقطع تحصيلي و سن رابطه داشت. عملکرد تحصيلي با دختر بودن ( ٩٧ (OR =١/١٢ ،%٩٥CI :١/٠١-١/ و آمادگي امتحان ( ٢٤ (OR =١/١٦ ،%٩٥CI :١/٠٥-١/ مديريت زمان ( ٢٩ ،(OR =٤/٦٩ ،%٩٥CI :١/٢٢-١٧/ متأهل بودن ( ٩٨ رابطه داشت. بحث و نتيجهگيري: عملکرد تحصيلي و مهارتهاي مطالعه دانشجويان پزشکي در سطح متوسطي قرار دارد. لازم است بهبود مهارتهاي مطالعه و شناسايي ديگر عوامل مؤثر عملکرد تحصيلي مورد توجه مسئولين دانشگاهها قرار گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عملکرد تحصيلي، دانشجويان پزشکي، مهارتهاي مطالعه، اروميه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 16 Aug 2023 07:42
Last Modified: 16 Aug 2023 07:42
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7090

Actions (login required)

View Item View Item