بررسي مقايسه‌اي ترس از زايمان و تجربه زايماني زنان باردار نخست زا در دو قوميت ترک و کرد مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر نقده در سال 1400

رحيمي, فائزه and ربيعي‌پور, سهيلا and علي‌نژاد, وحيد (2023) بررسي مقايسه‌اي ترس از زايمان و تجربه زايماني زنان باردار نخست زا در دو قوميت ترک و کرد مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر نقده در سال 1400. مجله پرستاري و مامايي, 21 (1).

[img] Text
3 Rahimi A-10-3907-1.pdf

Download (703kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: زنان در طول فرآيند زايمان تجارب مهمي به دست مي‌آورند که در طول زندگي همواره با آن‌ها باقي مي‌ماند. ترس از زايمان هم در دوران بارداري و هم پس از زايمان منجر به تجربيات منفي زايمان مي‌شود. از طرفي قوميت مي‌تواند در افزايش يا کاهش پيامدها و تجربيات بارداري نقش داشته باشد. اين مطالعه باهدف تعيين و مقايسه تجارب زايماني و ترس از زايمان در زنان دو قوميت کرد و ترک در شهر نقده انجام گرديد. مواد و روش کار: اين مطالعه به‌صورت توصيفي و تحليلي بر روي 630 زن باردار با قوميت‌هاي کرد و ترک مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر نقده در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، پرسشنامه دموگرافيک، پرسشنامه ترس از زايمان ويجما نسخه‌هاي A و B، و پرسشنامه تجربه زايمان (CEQ) بود. جهت انجام مطالعه، در هر مرکز ليست زنان باردار از طريق سامانه سيب استخراج و سپس پرسشنامه‌ها به‌صورت مصاحبه تلفني تکميل گرديدند. تکميل پرسشنامه‌ها به‌صورت دومرحله‌اي بود. در مرحله اول، پرسشنامه ترس از زايمان ويجما نسخه A از هفته 32-36 بارداري در هر دو گروه تکميل گرديد. در مرحله دوم که يک ماه پس از زايمان انجام گرفت، پرسشنامه تجربه زايمان و ترس از زايمان ويجما نسخه B تکميل گرديد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21، و با استفاده از آزمون‌هاي آماري توصيفي، من ويتني، تي زوجي، تي مستقل و ضريب همبستگي تجزيه‌وتحليل گرديد. يافته‌ها: اختلاف ميانگين نمره ترس از زايمان قبل و بعد از انجام زايمان بين دو گروه زنان باردار ترک و کرد ازنظر آماري در سطح 05/0 درصد معني‌دار بود، به‌طورکلي ميانگين نمره ترس از زايمان در زنان کرد کمتر از زنان ترک بوده است. ميانگين نمره تجربه زايماني در گروه زنان کرد (26/4 ± 87/67) به‌مراتب بيشتر از گروه زنان ترک (88/5 ± 69/55) بود. ميانگين نمره تجربه زايماني با ترس از زايمان قبل و بعد از انجام زايمان همبستگي معکوس داشت که در سطح خطاي 05/0 اين ارتباط معني‌دار بود. هرچقدر ترس بعد و قبل زايمان بيشتر، تجربه زايمان منفي‌تر بود. نتيجه‌گيري: بين ميزان شدت ترس از زايمان و تجربه کسب‌شده از فرآيند زايمان در زنان نخست زا همبستگي معکوس و معني‌داري وجود دارد. از طرفي نتايج نشان داد، ميانگين تجربه و ترس زايماني بين دو قوميت زنان باردار کرد و ترک متفاوت بوده است. به نظر مي‌رسد تجربه و ترس زايماني در زنان تحت تأثير فاکتورهاي متعددي چون تأثيرات قوميتي، فرهنگي، اجتماعي و محيطي قرار مي‌گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تجربه زايماني، فرهنگ، قوميت، ترس از زايمان، درد زايماني
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 19 Aug 2023 07:32
Last Modified: 19 Aug 2023 07:32
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7103

Actions (login required)

View Item View Item