تأثير تمرين راه رفتن بر مقاومت انسولين، نيمرخ ليپيدي و تغييرپذيري ضربان قلب در سالمندان داراي ديابت نوع 2

نصرتي هشي, علي and بلبلي, لطفعلي (2023) تأثير تمرين راه رفتن بر مقاومت انسولين، نيمرخ ليپيدي و تغييرپذيري ضربان قلب در سالمندان داراي ديابت نوع 2. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (7).

[img] Text
3 Nosrati HashiA-10-5271-2.pdf

Download (584kB)

Abstract

اختلال در سيستم عصبي خودکار موجب عوارض ثانويه در سالمندان با بيماري ديابتي نوع دو مي‌شود. هدف از پژوهش حاضر تأثير تمرين راه رفتن بر مقاومت انسولين، نيمرخ ليپيدي و تغييرپذيري ضربان قلب در سالمندان داراي ديابت نوع 2 بود. مواد و روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پيش‌آزمون - پس‌آزمون بود. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه سالمندان ديابتي نوع دو شهر تهران تشکيل دادند. 30 مرد جودوکار به روش نمونه‌گيري در دسترس و به‌طور تصادفي در 2 گروه، گروه اول (تمرين راه رفتن)، گروه دوم (کنترل) تقسيم شدند. متغيرهاي خوني و قلبي قبل (24 ساعت قبل) و بعد از اجراي برنامه‌هاي تمريني (72 ساعت) از آزمودني‌ها گرفته شد. پروتکل تمريني شامل يک برنامه پياده‌روي 8 هفته‌اي بود که با استفاده از مقاله کائو (2007) و همچنين پيشنهاد‌هاي متخصصين در رابطه با طراحي و اجراي برنامه تمريني در افراد سالمند و ديابتي که سه روز تمرين در هفته و شدت 35درصد حداکثر اکسيژن مصرفي يا 45درصد ضربان قلب پيشنهاد کرده بودند طراحي شد. يافته‌ها: نتايج آزمون بين گروهي نشان داد کلسترول (020/0=P) و مقاومت انسوليني (006/0=P) در دو گروه تمريني و کنترل اختلاف معني‌داري داشت. SDNN (013/0=P)، rMSSD (005/0=P)، HF Power (001/0>P) و LF/HF Ratio (001/0=P) در دو گروه تمريني و کنترل اختلاف معني‌داري داشت. نتايج آزمون درون‌گروهي نشان داد مقاومت انسوليني (009/0=P) و LF/HF Ratio (020/0=P) در گروه تمريني در مرحله پس‌آزمون در مقايسه با پيش‌آزمون کاهش معني‌داري داشت. SDNN (003/0=P)، rMSSD (004/0=P) و HF Power (004/0=P) در گروه تمريني در مرحله پس‌آزمون در مقايسه با پيش‌آزمون افزايش معني‌داري داشت. بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج تحقيق مي‌تواند نتيجه گرفت که يک دوره تمرين راه رفتن مي‌تواند منجر به بهبود مقاومت انسوليني و تغييرپذيري ضربان قلب در سالمندان با بيماري ديابتي نوع دو شود. لذا اين تمرينات به‌عنوان تدبيري جهت کاهش عوارض قلبي-عروقي در سالمندان با بيماري ديابتي نوع دو توصيه مي‌شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سالمندان، تغييرپذيري ضربان قلب، ديابت نوع 2، تمرين راه رفتن
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 11 Dec 2023 10:00
Last Modified: 11 Dec 2023 10:00
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7221

Actions (login required)

View Item View Item